0

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden ALGERA

1 Januari 2014 tot heden 

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

Algemene bepalingen

 1. Dit document beschrijft de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen in het kader van door onze diensten verrichte verkopen. De bepalingen in dit document zijn toepasbaar op al onze transacties en verbintenissen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van enige leverancier, koper of andere contractant, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 2. Door de ondertekening van de overeenkomst of van de bestelbon of door de aanvaarding van de bevestiging van de bestelling erkent onze medecontractant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing.

 3. In geval van tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden van de medecontractanten met de onze wordt overeengekomen dat deze laatste de overhand hebben. 

 4. Huidige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden vervangen alle voorheen gepubliceerde voorwaarden.

Prijzen

 1. Door de opname en bekendmaking in onze catalogi en op onze website van een nieuwe prijslijst, vervallen alle vorige prijslijsten.

 2. De vermelde eenheidsprijzen zijn in €. Ze zijn inclusief btw af kwekerij. Behoudens andersluidende bepaling, omvatten die prijzen geen transportkosten. Die worden afzonderlijk gefactureerd indien wij belast worden met het transport of met de organisatie ervan.

 3. Alle prijzen in deze catalogus zijn slechts richtprijzen (i.e. adviesprijzen), die werden vastgesteld op grond van de (fictieve) markttoestand op het ogenblik van de redactie van de catalogus. De producent is geenszins gebonden door bedoelde prijzen en kan altijd naar gelang de marktomstandigheden van de richtprijzen afwijken. De prijzen kunnen gewijzigd worden gedurende het leveringsseizoen. Aangekochte planten kunnen duurder zijn dan de vermelde eenheidsprijzen.

Bestellingen

 1. Elke bestelling die bij ons wordt geplaatst verbindt ons pas vanaf onze schriftelijke bevestiging. Wijzigingen die door de klant worden aangebracht aan zijn bestelbon gelden alleen op voorwaarde dat wij ze hebben aanvaard en schriftelijk hebben bevestigd.

 2. De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht.

 3. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling van de koper, behouden wij ons het recht voor de ontbrekende soorten door de beste gelijkende te vervangen, met goedkeuring van de klant.

Clausule inzake eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot volledige betaling van de prijs en van de daarmee samenhangende bedragen (eventuele kosten, intresten en boetes). Bijgevolg onthoudt de koper er zich uitdrukkelijk van om de goederen die het voorwerp uitmaken van het contract te verkopen, af te staan aan derden, in borg te geven of in het algemeen te vervreemden alvorens zijn rekening te hebben aangezuiverd. De koper blijft desalniettemin alleen aansprakelijk voor verlies van de verkochte goederen, zelfs bij toeval of in geval van overmacht.

Levering, afhaling en verzending

 1. De goederen worden vervoerd (verzonden) op risico en gevaar en voor rekening van de koper, vanaf het moment dat zij onze kwekerij verlaten, behalve na uitdrukkelijke andersluidende mededeling van onzentwege.

 2. De verkoper kan in geen enkel geval instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade of verlies aan of van de goederen bij vervoer door een externe transportfirma of door de koper.

 3. Indien de afhaling van de gekochte goederen niet gebeurd is op het overeengekomen tijdstip en de koper niet voordien om enig uitstel van levering heeft verzocht, kan de verkoper opteren de verkoopovereenkomst niet langer uit te voeren en af te zien van enige levering. In dit geval is er door de koper een vergoeding verschuldigd overeenstemmend met de waarde van de geplaatste bestelling verhoogd met een vergoeding ten belope van 20% van de verkoopprijs.

 4. Enkel de door ons geleverde verpakking wordt teruggenomen als ze ons onbeschadigd en in niet-vervuilde staat kosteloos wordt terugbezorgd.

 5. Bestellingen kunnen via postorder geleverd worden.

Betalingen

 1. De facturen moeten contant betaald worden op onze maatschappelijke zetel voor de verzending van de bestelling. Bij ontstentenis van contante betaling levert elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest op die gelijk is aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 5% (voorbeeld: 7% + 5% = 12%) per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

 2. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal op het verschuldigde bedrag een interest verschuldigd zijn van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €50 ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit onverminderd de eventuele gerechtskosten.

 3. Betwistingen omtrent een factuur moeten ons schriftelijk binnen 8 dagen na toezending worden overgemaakt.

Garantie en klachten

 1. Soortechtheid wordt gegarandeerd.

 2. Onze planten worden geacht door de koper aanvaard te zijn uiterlijk 3 kalenderdagen na levering, behoudens nauwkeurig omschreven klacht die de koper ons schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging moet betekenen voordat die termijn verstrijkt. Worden de planten door de koper opgehaald op de kwekerij, dan worden de planten geacht door de koper aanvaard te zijn zodra ze door hem opgeladen zijn.

 3. Hergroei kunnen we niet garanderen, omdat we onmogelijk kunnen toezien op de behandeling die de planten ondergaan eenmaal ze overgedragen zijn.

 4. Indien blijkt dat de geleverde goederen met een ernstig gebrek behept waren of niet soortecht zijn, kan de koper van de verkoper nooit een hogere schadeloosstelling bekomen dan de factuurwaarde van de planten in kwestie.

 5. Klachten betreffende de facturatie dienen schriftelijk of per e-mail met ontvangstbewijs aan de verkoper te worden gemeld binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Toepasselijk recht en geschillen

De door ons aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken bevoegd zijn van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is.